บริการตรวจสอบการคัดลอกงานวิจัยที่เป็นภาษาต่างประเทศ ( Plagiarism Checking Service )
คือ บริการตรวจสอบความซ้ำของงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"
เพียงกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์ (PDF) ไฟล์จะได้รับการตรวจสอบการคัดลอกด้วย Turnitin ผู้ใช้บริการจะได้รับผลการตรวจ 
(Original Report) ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ|สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 564-4444 ต่อ 1314 
หรือที่ e-mail: iltulibrary@gmail.com 
  *โปรดตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัสนักศึกษาหรือรหัสประจำตัว
- สำคัญที่ขนาดไฟล์ ห้ามเกิน 5 MB (หากเกินระบบจะไม่ตรวจสอบให้) - ควรบันทึกเป็นไฟล์ .PDF เพื่อความถูกต้อง แม่นย้ำ และเพื่อได้ขนาดไฟล์ที่เล็กลง

TH | EN

บริการตรวจสอบความซ้ำของงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โปรดตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัสนักศึกษาหรือรหัสประจำตัว!!! (**ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 Mb)


ตรวจสอบสถานะบทความของท่าน